Voorwaarden seizoenkaart

Voorwaarden seizoenkaart

PEC Zwolle verstrekt een seizoenkaart voor het seizoen 2024/2025 onder de volgende voorwaarden:

1.   De seizoenkaart geeft uitsluitend recht op toegang tot alle voor het publiek toegankelijke competitiewedstrijden van het eerste mannenelftal in het stadion van PEC Zwolle. De seizoenkaart is niet geldig bij wedstrijden in de KNVB Beker, eventuele wedstrijden in de play-offs en oefenduels.

 

2.    De overeenkomst tot verstrekking van de seizoenkaart geldt voor het seizoen 2024-2025, derhalve van 1 juli 2024 tot en met 30 juni 2025, met als tegenprestatie betaling van het bedrag tegen het gepubliceerde vastgestelde tarief. Dit tarief is inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Tussentijdse beëindiging is niet mogelijk.

 

3.       Een seizoenkaarthouder moet zelf actief de verlenging van zijn plaats aangegeven. Pas met de betaling van het verschuldigde tarief is de overeenkomst tot afname van de seizoenkaart definitief en ontstaan de rechten verbonden aan de seizoenkaart. De uiterlijke datum van verlenging en betaling van de seizoenkaart is 3 juni 2024. Na deze datum heeft PEC Zwolle het recht de betreffende stoelen aan derden te verkopen.

 

4.       Een seizoenkaarthouder heeft bij verlenging of verplaatsing niet automatisch recht op exact dezelfde plaats. PEC Zwolle houdt zich het recht voor in incidentele gevallen een seizoenkaarthouder te verplaatsen wanneer dat de indeling van de tribune en daardoor de verkoop ten goede komt. Een seizoenkaarthouder in het gezinsvak die geen kinderen heeft van 12 jaar of jonger kan verplaatst worden door PEC Zwolle naar een ander vak.

 

5.       Betaling van de seizoenkaart vindt plaats via iDEAL of door middel van een SEPA-machtiging. Zodra de betalingsverplichting is aangegaan, wordt de met een incasso te betalen seizoenkaart bevestigd met een pre-notificatie. De online bevestiging geldt in deze als pre-notificatie. De incasso vindt daaropvolgend plaats volgens de wettelijk vastgestelde termijn van een SEPA-incasso. Indien incassering via de machtiging niet mogelijk blijkt en/ of het bedrag wordt gestorneerd, vervalt de overeenkomst en de daaraan verbonden rechten van rechtswege. PEC Zwolle heeft in dat geval het recht de betreffende seizoenkaart (en) aan derden te verkopen. PEC Zwolle maakt voor de incasso gebruik van de diensten van financieel dienstverlener ‘Buckaroo Online Payment Services’.

 

6.       Op de verkoop van seizoenkaarten en het bezoeken van wedstrijden zijn de Standaardvoorwaarden van de KNVB en het huisreglement van PEC Zwolle van toepassing.  Seizoenkaarthouder heeft van de in dit artikel genoemde voorwaarden kennisgenomen en verklaart middels het aangaan van deze overeenkomst de inhoud en gelding te ervaren. Bij strijdigheid tussen de KNVB Standaardvoorwaarden en de algemene voorwaarden van PEC Zwolle zijn de algemene voorwaarden van PEC Zwolle leidend.

 

7.       Het is verboden om toegangsbewijzen, buiten de privésfeer, door te verkopen tegen een prijs die hoger is dan de prijs die genoemd is op het toegangsbewijs op straffe van een stadionverbod en/of geldboete. Uitlenen van de seizoenkaart aan iemand in de privésfeer is toegestaan, mits dit incidenteel van aard is en de persoon binnen dezelfde leeftijdscategorie valt. De seizoenkaarthouder blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van degenen aan wie de kaart is uitgeleend.

 

8.       Het opleggen van een stadionverbod leidt tot blokkade en inname van de seizoenkaart die op naam van de betreffende persoon staat of waarmee deze toegang tot de betreffende wedstrijd(en) heeft verkregen, zonder recht op restitutie. Hetzelfde geldt voor fraude en misbruik van de seizoenkaart.

 

9.       PEC Zwolle hanteert voor specifieke leeftijdsgroepen (jeugd tot en met 12 jaar, jeugd van 13 tot en met 18 jaar en 65-plus) een lager tarief. De leeftijd op 1 juli 2024 is daarbij bepalend. Een seizoenkaart tegen een lager tarief geeft alleen toegang voor personen uit dezelfde leeftijdsgroep. Bij wijziging van de tariefgroep wordt het verschil in de losse kaartprijs van de betreffende leeftijdsgroepen in rekening gebracht. Op wijzigingen naar een goedkoper tarief tijdens het lopende seizoen volgt geen restitutie plaats van het prijsverschil.

 

10.   Er wordt geen korting over korting verleend; dit betekent derhalve dat uitsluitend het hoogste kortingspercentage cq. bedrag geldt. Als een seizoenkaarthouder recht heeft op een speciale korting, heeft hij of zij uitsluitend recht op deze korting die van toepassing is op één stoel.

 

11.   De seizoenkaart blijft eigendom van PEC Zwolle. Bij vermissing of beschadiging van de pas wordt €10,- aan kosten in rekening gebracht. Indien de seizoenkaart is vergeten, kan op vertoon van een geldig legitimatiebewijs, eenmalig een vervangende wedstrijdkaart á €2,50 in de PEC Zwolle Fanshop worden aangevraagd.

 

12.   Bij verplaatsing of overschrijving van een seizoenkaart tijdens het seizoen, op een andere naam wordt €10,- aan kosten in rekening gebracht. Verplaatsing tijdens de verlengingsperiode is kosteloos.

 

13.   Bij avondwedstrijden is het tegen bijbetaling mogelijk om kinderkaarten tot en met 12 jaar om te zetten naar een volwassenkaart. Het verschil tussen een losse kinderkaart en een ouder kaart zal in rekening worden gebracht. Het is niet mogelijk om leeftijdsgebonden seizoenkaarten in andere leeftijdscategorieën om te zetten. Bij avondwedstrijden die starten om 21.00 uur of later worden er geen kosten in rekening gebracht en kan de seizoenkaart door een volwassene worden gebruikt.

 

14.   Het is verboden plaats te nemen op een andere plek dan waar de seizoenkaart recht of geeft. De vak aanduiding, en indien van toepassing, de stoelnummering moeten strikt worden aangehouden.

 

15.   Een aanvraag voor een seizoenkaart ten aanzien van de mindervalide- en de blindentribune dient te worden onderbouwd met een medische verklaring die door PEC Zwolle als deugdelijk wordt geïnterpreteerd.

 

16.   Communicatie naar seizoenkaarthouders wordt door PEC Zwolle verzonden naar het bij de club bekende e-mailadres. Het is de verantwoordelijkheid van de seizoenkaarthouder om wijzingen, onjuistheden of onvolledigheden tijdig door te geven of zelf in het klantprofiel aan te passen.

 

17.   Uw pas wordt voor aanvang van een nieuw seizoen geactiveerd nadat u verlengd heeft. Indien de kaart niet meer leesbaar of bruikbaar is vanwege slijtage dan kan er een nieuwe pas worden aangevraagd ter vervanging. De kosten van een nieuwe pas zijn €10,-.

 

18.   Betreding van het PEC Zwolle stadion is geheel voor eigen risico. PEC Zwolle is niet aansprakelijk voor geleden schade, zowel in het stadion als daarbuiten, behoudens opzet of grove schuld zijdens PEC Zwolle. PEC Zwolle is niet aansprakelijk voor het gedrag van andere bezoekers in het stadion.

 

19.   Het meenemen en voorhanden hebben van vuurwerk en alcoholische dranken op de tribunes is ten strengste verboden. Bij overtreding geldt een stadionverbod.

 

20.   PEC Zwolle respecteert de privacy en beschermt de persoonsgegevens van de seizoenkaarthouder zoveel mogelijk. PEC Zwolle houdt de seizoenkaarthouder graag op de hoogte van het laatste nieuws en aanbiedingen van de club (eventueel in samenwerking met haar sponsoren). Indien de seizoenkaarthouder hier bezwaar tegen heeft, kan dit kenbaar gemaakt worden via info@peczwolle.nl.  

 

21. De seizoenkaarthouder staat voor de juistheid van de verstrekte persoons- en adresgegevens. Wijzigingen kunnen worden doorgegeven via info@peczwolle.nl